Obchodní podmínky

Jaká jsou pravidla naší spolupráce?

Před objednávkou produktů a služeb si prosím pečlivě přečtěte níže uvedený text. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři, potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

dle §1811 odst.2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si mnou nabízený produkt nebo službu, je mou zákonnou povinností informovat Vás o mé osobě a o pravidlech obchodování s Vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

KDO JSEM A JAK MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT

Prodávajícím je Tereza Dvořáková, bydliště Sokolská 363/6, 602 00 Brno, IČ: 01747657.

Kontaktovat mne můžete:

 • Telefonicky na telefonním čísle: +420 732 846 990
 • Pro on-line komunikaci na email adrese: info@setrimezdroje.cz
 • Pro vyřizování reklamace či stížnostína email adrese: info@setrimezdroje.cz
 • Upřednostňuji on-line komunikaci, ale v případě potřeby mne můžete kontaktovat i poštou na adresu: Sokolská 363/6, 602 00 Brno

JAK OBCHODUJI

Jsem podnikatelka, která mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, různé služby v oblasti energetického poradenství a správy smluvních vztahů. Blíže o mých službách se dozvíte na webové stránce Služby.

Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavírám v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

Smlouvu s Vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní www.setrimezdroje.cz. Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.

Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuji za správné. Vylučuji přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.

Beru ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chtěla bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mne důležitou záležitostí, kterou při svých obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - blíže čl.9 OP. Neustále vylepšuji technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abych chránila u mne vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

MÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Označení produktu nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na webovém rozhraní www.setrimezdroje.cz.

Poskytnutí služeb energetického poradenství je podmíněno poskytnutím kompletních podkladů od zákazníka nebo plné moci pro jejich získání Prodávajícím.

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní www.setrimezdroje.cz u konkrétního produktu či služby. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři. Uvedená cena je konečná, prodávající není plátce DPH.

Způsob bezhotovostní platby je uveden v čl. 4 VOP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl. 5 VOP.

Termín dodání objednaných služeb závisí na termínu poskytnutí kompletních údajů a podkladů ze strany zákazníka.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl. 6 VOP.

Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy  naleznete  v čl. 6 a čl. 7 VOP.

Podrobnosti  naleznete v níže uvedených obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené přes www.setrimezdroje.cz na Vámi vybraný produkt či službu.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej produktů a služeb s použitím internetu

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Tereza Dvořáková, bydliště Sokolská 363/6, 602 00 Brno, IČ: 01747657 (dále jen "prodávající"), uskutečněný prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek www.setrimezdroje.cz.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu nebo služby, jejich popis a cena jsou uvedeny na webovém rozhraní www.setrimezdroje.cz. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky. Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt či službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt či službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt či službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován, nebo v případě neposkytnutí údajů a podkladů zákazníkem potřebných pro vykonání služby.

2.8. Vlastnické právo k produktům přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3. CENA

3.1. Cena produktů a služeb je uvedena na webovém rozhraní www.setrimezdroje.cz. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. U některých služeb může být konkrétní částka stanovena až při předání služby na základě vypočtené úspory.

3.2. U produktů prodávajícího je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jejich balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. ZPŮSOB ÚHRADY

4.1. Cenu produktu či služby a případné náklady spojené s dodáním produktu hradí zákazník bezhotovostně na účet Prodávajícího. 

4.2. Platba je jednorázová. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů umožnit zákazníkovi splátkový prodej. Podmínky splátkového prodeje si prodávající se zákazníkem domluví individuálně.

4.4. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

4.5. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. V případě hmotných produktů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

5.2. V případě služeb si prodávající u zákazníka vyžádá předání potřebných údajů a podkladů do 5 pracovních dnů od obdržení platby. Výkon služby zahájí prodávající do 5 pracovních dnů od obdržení kompletních údajů a podkladů, není-li mezi prodávajícím a zákazníkem domluveno jinak.

5.3. Zákazník je srozuměn s tím, že pro poskytnutí služeb je potřeba dodat prodávajícímu údaje a podklady týkající se jeho nákladů na energie a že bez poskytnutí kompletních údajů a podkladů nemůže být služba poskytnuta. Informace o potřebných údajích a podkladech je uvedena u každé služby na webovém rozhraní www.setrimezdroje.cz. Zákazník je srozuměn s tím, že v případě neposkytnutí kompletních údajů a podkladů nemá nárok na vrácení peněz za službu, kterou si objednal.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v této lhůtě, je třeba dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení ZDE.
 • Zákazník odešle formulář emailem na info@setrimezdroje.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data objednávky.
 • Hmotné produkty doručí zpět na vlastní náklad na adresu Tereza Dvořáková, Sokolská 363/6, 602 00 Brno, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Hmotné produkty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu,zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Peníze za produkt či službu budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

6.3. Prodávající upozorňuje, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb. Odesláním kompletních údajů a podkladů pro vykonání služby dle instrukcí prodávajícího dává zákazník najevo výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že v takovém případě nemá právo na pozdější odstoupení od smlouvy.

 

6.4. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@setrimezdroje.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé použitím produktu.

8.2. Při výkonu služby energetického poradenství je zákazníkovi vypočítána předpokládaná úspora při realizaci doporučeného opatření nebo pořízení doporučených produktů. Úspora je vypočítána na základě údajů od zákazníka nebo po domluvě se zákazníkem na základě statistických údajů. Prodávající neručí za výši skutečné úspory a zákazník bere na vědomí, že nemá nárok na žádnou kompenzaci v případě, že skutečná úspora bude nižší než předpokládaná úspora uvedená v kalkulaci.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter dat, která zákazník vyplňuje do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Prodávající je používá k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci se zákazníkem, tedy k veškeré zákaznické administrativě a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám, není-li v rámci výkonu služby mezi prodávajícím a zákazníkem domluveno jinak.

9.2. Prodávající na požádání zákazníka podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o zákazníkovi zaznamenané. Pokud by byly zaznamenány nesprávné informace, prodávající je na požádání opraví. Otázky týkající se zpracování osobních údajů může zákazník směřovat na info@setrimezdroje.cz, kde je mu prodávající k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Spolupracovníci prodávajícího jsou vázáni mlčenlivostí.

9.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte webové stránky www.setrimezdroje.cz, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, online poradny nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

9.4. Možnost odhlášení

Prodávající chce údaje zákazníka použít k informování o produktech a službách, případně zjištění jeho názoru na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud by s nimi zákazník nesouhlasil, může to kdykoliv oznámit prodávajícímu, který údaje zablokuje. V případě emailové komunikace se zákazník z odběru může kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

9.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním jakéhokoliv formuláře na stránkách www.setrimezdroje.cz zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Terezy Dvořákové, bydliště Sokolská 363/6, 602 00 Brno, IČ: 01747657, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

9.6. Cookies

Prodávající na webovém rozhraní www.setrimezdroje.cz používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SLUŽBY ENERGETICKÉHO PORADENSTVÍ

10.1. Službami energetického poradenství se rozumí především vypracování projektu Modrozelená úsporám, služby Rodinný energetik, Domovní energetik, Krotitel firemních nákladů a jednorázové služby, které vyžadují komunikaci s dodavateli energií.

10.2. Poskytnutí služeb energetického poradenství je podmíněno poskytnutím správných údajů a podkladů ze strany zákazníka. Patří mezi ně např. údaje o nákladech a spotřebě energií, kopie vyúčtování a smluv s dodavateli energií a osobní údaje potřebné pro identifikaci zákazníka u dodavatele nebo distributora energií. Konkrétní seznam potřebných podkladů je uveden u každé služby na webovém rozhraní www.setrimezdroje.cz. Získání části nebo kompletních podkladů může být ponecháno na prodávajícím na základě písemné plné moci.

10.3. Zákazník bere na vědomí, že bez kompletních podkladů není prodávající schopen požadovanou službu poskytnout. Zákazník bere také na vědomí, že v případě neposkytnutí kompletních podkladů nebo prostředků pro jejich získání (plná moc prodávajícímu) nemá nárok na vrácení peněz.

10.4. Objednávkou a uzavřením kupní smlouvy na poskytnutí služeb energetického poradenství prostřednictvím webového rozhraní www.setrimezdroje.cz dává zákazník souhlas s poskytnutím osobních údajů třetím stranám v rámci výkonu požadované služby. Zákazník souhlasí s tím, že údaje a podklady, které poskytl prodávajícímu, mohou být v rámci výkonu služby poskytnuty:

 • společnosti Optimal-Energy.cz, a.s., sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČ: 29235642, DIČ: CZ29235642, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6182, a jejím zaměstnancům nebo spolupracujícím subjektům (obchodním zástupcům), které jsou se společností ve smluvním vztahu a vázány mlčenlivostí, a to za účelem zpracování kalkulace úspor nebo přípravy podkladů či smluv pro dodavatele energií.
 • společnosti, která je dodavatelem nebo distributorem elektrické energie nebo zemního plynu na území České republiky, a to za účelem vyžádání si podkladů o odběrech zákazníka či cenových nabídek a za účelem řešení požadavků zákazníka v rámci výkonu služby.
 • partnerovi prodávajícího, který bude pověřen poskytnutím části nebo celé služby objednané zákazníkem. Prodávající je povinen zákazníka před objednáním služby nebo vyplněním formuláře za účelem vyjádření zájmu o bližší informace o službě informovat o tom, že vyplněné údaje budou předány třetí straně a třetí stranu identifikovat.

10.5. Údaje a podklady zákazníka mohou být třetím stranám uvedeným v 10.4. předány v tištěné nebo elektronické podobě nebo ústně např. při volání na zákaznickou linku.

10.6. Prodávající si vyhrazuje právo pověřit poskytnutím služby třetí stranu nebo svého spolupracovníka vázaného mlčenlivostí.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.setrimezdroje.cz.

11.2. Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a zákazníkem, vyřizuje prodávající. Stížnosti může spotřebitel uplatnit na adrese info@setrimezdroje.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

11.4. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

11.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.6. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 8. 2. 2016.

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.